Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van VeranderVisie (https://www.verandervisie.nl).
Het feit dat u gebruik maakt van de website van VeranderVisie betekent dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden voor de website van VeranderVisie.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van VeranderVisie berusten bij VeranderVisie. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van VeranderVisie is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.
Schriftelijke aanvragen stuurt u aan VeranderVisie, info@verandervisie.nl.

Privacyverklaring

VeranderVisie, gevestigd aan Prof. Ritzema Boslaan 36
3571 CS Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.verandervisie.nl/contact
Prof. Ritzema Boslaan 36
3571 CS Utrecht
+31 6 25091082
Dirk-Jan Swinkels is de Functionaris Gegevensbescherming van VeranderVisie Hij/zij is te bereiken via dj.swinkels@verandervisie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
VeranderVisie verwerkt je persoonsgegevens doordat we zakelijk contact hebben en/of doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dj.swinkels@verandervisie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VeranderVisie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VeranderVisie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– 1 jaar voor commercieel gebruikte gegevens
– 5 jaar in geval er diensten zijn afgenomen van VeranderVisie

Delen van persoonsgegevens met derden
VeranderVisie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VeranderVisie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar dj.swinkels@verandervisie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VeranderVisie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

VeranderVisie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VeranderVisie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via dj.swinkels@verandervisie.nl

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van VeranderVisie geeft VeranderVisie geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van VeranderVisie.
VeranderVisie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van VeranderVisie, de onmogelijkheid de website van VeranderVisie te gebruiken, uit de levering van diensten door VeranderVisie of het gebrek aan levering van diensten door VeranderVisie.

Wijzigingen

De inhoud van de website van VeranderVisie wordt regelmatig bijgewerkt. VeranderVisie behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van VeranderVisie te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 26 oktober 2021.